Zasady i procedury - Dom Pomocy Społecznej im. Św. Kazimierza w Radomiu

Zasady i procedury

Zasady przyjęcia i odpłatności

 1. Do Domu kierowane są osoby na podstawie decyzji o skierowaniu i odpłatności wydanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w gminie, miejscu zamieszkania. Następnie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu wydaje decyzję dotyczącą umieszczenia osoby w Domu.
 2. Pobyt w Domu jest odpłatny. Zasady odpłatności regulują przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64. poz. 593 z późn. zm.).
 3. Przed przyjęciem osoby do Domu pracownik socjalny ustala jej aktualną sytuację socjalno-bytową w miejscu zamieszkania lub pobytu bądź kontaktuje się z nią telefonicznie, udzielając jej informacji o zasadach pobytu i sposobie funkcjonowania Domu.
 4. Mieszkaniec Domu korzysta z usług, których zakres i rodzaj wynika z indywidualnego planu wsparcia, opracowanego z jego udziałem, jeżeli jest to możliwe ze względu na stan zdrowia.
 5. Zakres usług świadczonych przez Dom ustala się uwzględniając indywidualne potrzeby i możliwości psychofizyczne mieszkańca Domu.

 

Zasady pobytu w Domu

 1. Nowoprzybyły mieszkaniec przyjmowany jest przez Dyrektora bądź kierownika zespołu pielęgniarek, pracownika socjalnego lub dyżurującą pielęgniarkę.
 2. Czynności przyjęcia dokonywane są zgodnie z obowiązującą procedurą.
 3. Mieszkaniec zostaje zapoznany z Regulaminem Organizacyjnym Domu, w tym prawami i obowiązkami.
 4. Mieszkaniec zostaje poinformowany o możliwości złożenia do depozytu przedmiotów wartościowych i środków pieniężnych. Za przedmioty i środki nie złożone do depozytu Dom nie ponosi odpowiedzialności.
 5. Nowo przybyły mieszkaniec może za zgodą Dyrektora Domu umieścić w przydzielonym pokoju własny sprzęt i przedmioty pod warunkiem, że nie będą one ograniczać innych mieszkańców oraz utrudniać utrzymania porządku.
 6. Mieszkańcy mają prawo do organizowania się w Samorząd.
 7. Mieszkaniec Domu, jeżeli jego stan zdrowia na to pozwala dokonuje wyboru pracownika pierwszego kontaktu i wspólnie z nim współuczestniczy w opracowywaniu i realizacji indywidualnego planu wsparcia.