Usługi - Dom Pomocy Społecznej im. Św. Kazimierza w Radomiu

Usługi

O nas ... » Usługi

W zakresie potrzeb bytowych Dom zapewnia:

 • Miejsce zamieszkania z niezbędnym wyposażeniem i infrastrukturą Domu
 • Wyżywienie z uwzględnieniem norm żywieniowych, w tym posiłki dietetyczne, zgodnie ze wskazaniem lekarza
 • Utrzymanie czystości
 • Dbałość o posiadanie przez mieszkańców wymaganej odzieży i obuwia, środków czystości oraz higienicznych

 

Zapewnia usługi opiekuńcze polegające na całodobowej opiece pielęgnacyjnej, udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych oraz niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych.

Zapewnie też usługi wspomagające polegające na umożliwianiu udziału w terapii zajęciowej:

 • podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców,
 • umożliwianiu realizacji potrzeb religijnych i kulturalnych,
 • zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności mieszkańców,
 • stymulowaniu, nawiązywaniu i rozwijaniu kontaktów z rodzinami mieszkańców oraz środowiskiem lokalnym,
 • działaniach zmierzających do usamodzielnienia mieszkańców, w miarę ich możliwości,
 • pomocy usamodzielniającemu się mieszkańcowi w podjęciu pracy, szczególnie mającej charakter terapeutyczny, w przypadku osób spełniających warunki takiego usamodzielnienia,
 • przestrzeganiu praw mieszkańców oraz dostępności do informacji o tych prawach,
 • pomocy w zaopatrzeniu w niezbędne przedmioty osobistego użytku osobom nie posiadającym własnego dochodu
 • sprawienia pogrzebu, zgodnie z wyznaniem zmarłego mieszkańca Domu

Dom zapewnia również możliwość korzystania przez mieszkańców z usług w zakresie potrzeb zdrowotnych, polegających na:

 • umożliwieniu i organizowaniu mieszkańcom pomocy w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych przysługujących im na podstawie odrębnych przepisów
 • pokrywaniu opłaty ryczałtowej i części odpłatności do wysokości limitu ceny za zlecone przez lekarza leki oraz przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - zgodnie z przepisami o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym
 • nieodpłatne świadczenie usług rehabilitacyjnych zleconych przez lekarza

Zapewnia również:

 • świadczenia pracy socjalnej
 • możliwość kontaktu z kapłanem i udziału w praktykach religijnych
 • zajęcia w pracowni terapii zajęciowej oraz pokoju dziennego pobytu
 • możliwość korzystania przez mieszkańców z biblioteki lub punktu bibliotecznego oraz codziennej prasy, a także możliwość zapoznania się z przepisami prawnymi dotyczącymi domów społecznych
 • organizację świąt, uroczystości okazjonalnych oraz umożliwia udział w imprezach kulturalnych i turystycznych