DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

im. św. Kazimierza

w Radomiu

 

Jubileusz 20–lecia działalności
Domu Pomocy Społecznej
Im. Św. Kazimierza w Radomiu,
przy ul. Garbarskiej 35

 

Obchody  20-lecia  działalności  Domu  Pomocy  Społecznej im. Św.Kazimierza w Radomiu odbyły się dnia 16 października 2012 roku na terenie placówki.
Na uroczystość zaproszono Ordynariusza Diecezji Radomskiej, Prezydenta Miasta Radomia, Wojewodę Mazowieckiego, Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, radnych Miasta Radomia i Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Dyrektorów Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego, Dyrektorów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, dyrektorów zaprzyjaźnionych domów pomocy społecznej regionu radomskiego oraz inne jednostki i osoby związane z Domem na przestrzeni lat jego funkcjonowania.

Jubileusz w imieniu Prezydenta Miasta Radomia i swoim uhonorowała Pani Anna Kwiecień – Wiceprezydent Miasta Radomia, Pani Elżbieta Kupidura – Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu, radny Pan Adam Bocheński Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu.

Uroczystość uświetnili swoją obecnością Pani Mieczysława Pankowska – pierwszy Dyrektor Domu, Pani Wacława Kobierska Dyrektor Wojewódzkiego Zespołu Pomocy Społecznej w Radomiu i Pan Jan Rejczak Wojewoda Radomski, za sprawą których Dom powstał, jak również Pan Wojciech Stan - Prezes Fundacji Otwartych Serc działającej przy Domu oraz inni przybyli, a nie wymienieni tutaj goście.


Uroczystość rozpoczęto Mszą Świętą celebrowaną przez bp Henryka Tomasika Ordynariusza Diecezji Radomskiej, w asyście ks. prałata Grzegorza Senderskiego proboszcza Parafii Bazyliki Mniejszej Św. Kazimierza w Radomiu oraz ks. kanonika Mieczysława Drypy kapelana Domu, proboszcza Parafii Św. Anny w Sławnie. Na początku sprawowanej Mszy Świętej kapelan Domu powitał zgromadzonych gości na Jubileuszu, dziękując za przyjęcie zaproszenia, a w szczególności Ordynariuszowi Diecezji Radomskiej oraz przekazał słowa podziękowania za sprawowaną opiekę nad mieszkańcami Domu.
Homilię wygłosił Ordynariusz Diecezji Radomskiej ukazując wartość i godność życia ludzkiego w świetle Ewangelii Jezusa Chrystusa.

Po Mszy Świętej Biskup przekazał pamiątkowe obrazki mieszkańcom i uczestnikom Jubileuszu oraz zaproszono gości do wspólnej fotografii.

 

Następnie Dyrektor Domu Róża Nowak, po powitaniu przybyłych gości, podziękowaniu za przyjęcie zaproszenia, wygłosiła okolicznościowe przemówienie.

„Pani Prezydent, Czcigodni Księża, Szanowni Goście, Mieszkańcy i Pracownicy Domu Pomocy Społecznej im. Św. Kazimierza w Radomiu obchodzony jubileusz 20-lecia działalności Domu jest radosnym przeżyciem dla całej społeczności placówki.
Dlatego pragniemy się tą radością podzielić z Wami, drodzy Goście. Dziękujemy za przyjęcie zaproszenia. Jubileusz jest okazją do refleksji, wspomnień oraz przybliżenia prowadzonej działalności.
Drodzy Państwo, chciałabym wspomnieć o historii i przeobrażeniach jakie następowały w Domu.
Misją Domu jest:
 „W naszym Domu kocha się człowieka”.


Historia Domu

Dom został utworzony przez Pana Jana Rejczaka Wojewodę Radomskiego, z dniem 1 listopada 1991 roku. Uruchomienie jednostki prowadziła Pani Wacława Kobierska Dyrektor Wojewódzkiego Zespołu Pomocy Społecznej w Radomiu. Na cele Domu została zakupiona działka wraz z punktem katechetycznym mieszczącym Kaplicę oraz Dom Parafialny aktualnej Bazyliki Mniejszej Św. Kazimierza w Radomiu. Na stanowisko Dyrektora Domu została powołana Pani Mieczysława Pankowska, siostra ze Zgromadzenia Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej, która zajęła się organizacją jednostki.
Po przeprowadzonych pracach adaptacyjnych oraz wyposażeniu Domu zatrudniona została kadra, w tym siostry ze Zgromadzenia Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej, a pierwsi mieszkańcy zamieszkali w placówce w sierpniu 1992 roku.
Dom przeznaczony został pierwotnie dla 40 osób przewlekle somatycznie chorych (aktualnie posiada 45 miejsc). Do 4 marca 2004 roku nosił nazwę Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Chorych w Radomiu, a następnie po dzień dzisiejszy funkcjonuje jako Dom Pomocy Społecznej im. Św. Kazimierza w Radomiu. Nosząc imię patrona Miasta Radomia, a także Parafii Bazyliki Mniejszej w Radomiu.
W związku ze zmianami ustawowymi Dom został z dniem 1 stycznia 1996 roku przekazany przez Wojewódzki Zespół Pomocy Społecznej w Radomiu do prowadzenia przez Gminę Miasta Radomia.

Fundacja Otwartych Serc
Na rzecz mieszkańców aktywnie działała w latach 1994 – 2007 funkcjonująca przy Domu Fundacja Otwartych Serc, która wspierała jednostkę rzeczowo i finansowo, a także poprzez osobisty kontakt z mieszkańcami. Założyło ją grono osób, które ideę pomocy innym będącym w potrzebie przyjęli jako wezwanie dla siebie. Prezesem Fundacji był Pan Wojciech Stan. Z dofinansowania Fundacji został zakupiony samochód do przewozu osób niepełnosprawnych, wyposażenie, a mieszkańcy otrzymywali okolicznościowe upominki, oraz sfinansowane pobyty sanatoryjne.
Fundacja organizowała na rzecz mieszkańców Domu liczne charytatywne aukcje:

 • artystycznej biżuterii srebrnej wykonanej przez nauczycieli i uczniów Liceum Sztuk Plastycznych im. J. Malczewskiego w Częstochowie oraz obrazów uznanych radomskich artystów plastyków – prowadzone w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Radomiu oraz Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku,
 • występy znanych artystów organizowane w Teatrze Powszechnym im. Jana Kochanowskiego w Radomiu: m.innymi Wioletty Willas, Jerzego Połomskiego, Poznańskiego Chóru Chłopięcego,
 • uroczystość pn. „Wesele” w Muzeum Wsi Radomskiej,
 • uroczyste obchody imienin mieszkańców, nazwane „Imieniny Pana Jana” w placówce.

Od października 2007 roku odpowiadam za funkcjonowanie placówki zdobywając poprzednio doświadczenie zawodowe pracując od 1992 roku w Wojewódzkim Zespole Pomocy Społecznej w Radomiu, a następnie w Wydziale Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.
W Domu prowadzone były działania naprawcze mające na celu zapewnienie wymaganego standardu podstawowych usług, dotyczyły w latach 2007-2008 w szczególności: zatrudnienia wymaganej kadry, zlikwidowania barier architektonicznych oraz doposażenia Domu. Realizacja tych działań była możliwa dzięki podjęciu stosownych decyzji przez Radę Miasta Radomia, Prezydenta Miasta, a także przy wsparciu finansowym Wojewody Mazowieckiego realizowanym przez Wydział Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. 
W konsekwencji powyższych działań Wojewoda Mazowiecki w grudniu 2008 roku zezwolił Gminie Miasta Radomia na prowadzenie na czas nieokreślony Domu, który wpisany jest w Rejestr domów pomocy społecznej województwa mazowieckiego.
Dom Pomocy Społecznej im. Św. Kazimierza w Radomiu posiada stosunkowo niewielką liczbę miejsc – 45, przez co zapewnia warunki zbliżone do domowych. Placówka zapewnia mieszkańcom niezbędnych potrzeby, jak również działa aktywnie na ich rzecz w ramach środowiska lokalnego w ramach Centrum Aktywności Lokalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu, uczestnicząc w organizowanych Radomskich Dniach Godności Osób Niepełnosprawnych oraz współpracując z wolontariuszami.
W latach 2007 – 2011 realizowany był w jednostce projekt „Modernizacja i doposażenie radomskich domów pomocy społecznej i towarzyszącej im infrastruktury pomocniczej, którego beneficjentem była Gmina Miasta Radomia - współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Realizacja projektu pozwoliła na przeprowadzenie istotnych prac inwestycyjnych oraz zakup nowego wyposażenia i urządzeń, które poprawiły warunki życia mieszkańców oraz pracy zatrudnionej kadry.
W ramach projektu zrealizowano

 • termomodernizację budynków, wraz z pokryciem dachowym,
 • modernizacja ogrodzenia,
 • zagospodarowanie terenu,
 • modernizację podłóg (tj. wykonanie podłóg antypoślizgowych),
 • modernizacja ciągów komunikacyjnych,
 • modernizację drzwi wejściowych,
 • wykonanie nowego systemu sygnalizacji: przeciwpożarowej (w tym oświetlenia awaryjnego), alarmowo-przyzywowej oraz monitoringu,
 • doposażono kuchnie i pralnię w urządzenia i wyposażenie,
 • doposażono gabinety pomocy doraźnej oraz rehabilitację w sprzęt medyczny i rehabilitacyjny,
 • doposażono w meble pokoje mieszkańców, pomieszczenia socjalne, oraz teren rekreacyjny.

Wydatkowano w ramach projektu na ten cel około 1 mln 200 zł., a efekt przeprowadzonych prac jest widoczny w placówce i na jej terenie.
Realizacja powyższych prac wpłynęła na polepszenie warunków pobytu mieszkańców, poprawiła funkcjonalność i estetykę wyglądu placówki  oraz terenu, a także przyczynia się do zapewnienia wymogów przeciwpożarowych.
Zapewniona została możliwość w szerszym zakresie atrakcyjniejszego spędzanie czasu wolnego przez mieszkańców na przydomowym terenie, w szczególności osobom o ograniczonej sprawności ruchowej, w tym nie poruszającym się samodzielnie.

Działalność Domu
W tutejszym Domu każda osoba znajduje szacunek i akceptację. Podejmowane są stałe działania mające na celu zapewnienie jak najlepszych warunków bytowych, świadczonej opieki oraz usług wspomagających mieszkańców, w tym terapeutycznych i rehabilitacyjnych.
Praca terapeutyczna, w tym rehabilitacyjna prowadzona jest indywidualnie i grupowo. Stosowana terapia przyczynia się do podnoszenia sprawności oraz aktywnego spędzania czasu wolnego przez mieszkańców.
Prowadzone są różnorodne usługi usamodzielniające mieszkańców, terapia, treningi umiejętności społecznych, zajęcia aktywizujące, zajęcia indywidualne, organizacja czasu wolnego, działalność kulturalno-oświatowa. Prowadzona działalność ma na celu poprawę funkcjonowania mieszkańców, adaptację do życia w nowych warunkach.
W Domu organizuje się obchody świąt, imieniny mieszkańców, w tym tradycyjnie w czerwcu uroczystość pn. „Imieniny Pana Jana”. Uroczystości uświetniane są przez dzieci i młodzież ze szkół i przedszkoli, wolontariuszy, seniorów z Klubu Seniora „Kazimierzów”, zaprzyjaźnionych mieszkańców Domów Pomocy Społecznej oraz Stowarzyszenia Centrum Młodzieży ARKA.
Organizowane są dla mieszkańców wyjazdy o charakterze religijnym, turystycznym oraz rekreacyjnym. Mieszkańcy, jeśli pozwala na to stan ich zdrowia oraz mają takie życzenie uczestniczą w życiu lokalnego środowiska, biorą udział w organizowanych uroczystościach w Radomiu, rozwijają swoje zainteresowania i pasje.
Personel Domu pomaga mieszkańcom w odkrywaniu posiadanych predyspozycji oraz możliwości jakie niesie ze sobą podeszły wiek, a także w zaakceptowaniu związanych z nim ograniczeń.
Realizacja powyższych celów działalności opiera się na misji Domu
.

Podziękowania

Pragnę przekazać przedstawicielom mieszkańców serdeczne podziękowania dla mieszkańców Domu. To Państwa obecność w placówce nadaje sens naszej pracy, skłania do refleksji nad życiem, uwrażliwia, uszlachetnia i wzbogaca, w służbie drugiemu człowiekowi.
Wszystkim mieszkańcom życzę, aby doznawali jak najwięcej życzliwości i serdecznej troski od otaczających ich osób. Cieszyli się długo jak najlepszym zdrowiem, jak również pogodą ducha w każdym dniu.
Z okazji jubileuszu pragnę obdarować Państwa okolicznościowymi upominkami.

 

Przedstawicielka mieszkańców, przewodnicząca Samorządu Mieszkańców  Pani Zofia Domagała złożyła podziękowania

„ Szanowni Państwo.
W imieniu Mieszkańców i własnym pragnę serdecznie podziękować za założenie i wyposażenie Domu, w którym mieszkamy, żyjemy, a życie nam miło i szybko upływa. Dziękujemy Pani Dyrektor Mieczysławie Pankowskiej za minioną opiekę i włożony trud. Bardzo mile wspominamy tamte lata. Dziękujemy obecnej Dyrektor Róży Nowak za dalszy ciąg mozolnej pracy i starania na rzecz Domu i Mieszkańców. Zdajemy sobie sprawę jaka trudna i odpowiedzialna jest praca Dyrektora. Życzymy Pani Dyrektor wytrwałości. Dziękujemy Czcigodnemu Ks. kanonikowi, naszemu kapelanowi, że od wielu lat wspiera nas, sprawuje Msze Święte, uczy nas, i wskazuje właściwą drogę. Dziękujemy Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej im. Św. Kazimierza w Radomiu.”

Następnie Pani Dyrektor serdeczne podziękowania skierowała do pracowników Domu.

Przekazuję wyrazami uznania za pełną poświęcenia służbę na rzecz potrzebujących, bez Państwa oddanej pracy oraz wnoszonego trudu nie byłoby możliwe prowadzenie działań przez Dom. Państwo wraz z Mieszkańcami tworzycie Dom. 

Pragnę uhonorować i wyróżnić wieloletnich pracowników oraz zaangażowanych przy realizacji projektu pn.” Modernizacja i doposażenie radomskich domów pomocy społecznej i towarzyszącej im infrastruktury pomocniczej” RPO WM 2007-2013 pamiątkowymi podziękowaniami w formie dyplomów.

Dyplomy wręczyła pracownikom wraz z gratulacjami Pani Anna Kwiecień Wiceprezydent Miasta Radomia.

Serdeczne podziękowania Pani Dyrektor skierowała do władz miasta, radnych, Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, sponsorów, darczyńców, mediów, przyjaciół Domu, którzy wspierają jednostkę na co dzień w prowadzonych działaniach.

Następnie, Pani Anna Kwiecień w swoim wystąpieniu doceniła prowadzoną działalność przez placówkę, a z okazji jubileuszu wraz z życzeniami przekazała pamiątkowy grawerton z dedykacją:

Z okazji jubileuszu
20-lecia istnienia
Domu Pomocy Społecznej
im. Św. Kazimierza w Radomiu
z podziękowaniami za wieloletnią pracę
na rzecz mieszkańców Miasta Radomia
Prezydent Miasta Radomia
Andrzej Kosztowniak
Radom, październik 2012

 

oraz medale Prezydenta Miasta Radomia dla: Krystyny Roszczyk – kierownika zespołu pielęgniarek i Elżbiety Maroszek – starszego pracownika socjalnego.

W dalszej części uroczystości zaproszeni goście składali życzenia, dzielili się swoimi refleksjami oraz wspomnieniami.

Uroczystość uświetniła swoją obecnością Pani Małgorzata Półtorak Kierownik Oddziału Polityki Społecznej w Radomiu Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, która odczytała list gratulacyjny Jacka Kozłowskiego Wojewody Mazowieckiego.   
Dyrektorzy zaprzyjaźnionych Domów przekazali pamiątkowe upominki, wykonane w ramach terapii zajęciowej w kierowanych placówkach.
Uroczystość obejmowała również wspólne spotkanie zaproszonych gości wraz z zorganizowanym poczęstunkiem.

 

 

Dyrektor Domu przekazuje podziękowania wszystkim osobom zaangażowanym przy organizacji Jubileuszu 20-lecia Domu Pomocy Społecznej im. Św. Kazimierza w Radomiu. Dziękując równocześnie za przyjęcie zaproszenia Telewizji Dami w Radomiu, Radiu PLUS Radom oraz AVE Gościowi Radomskiemu.

 

 

 

Jesteś tu: Jubileusz Domu 2012